OWU

 

 

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

obowiązujące w MILLANO Sp. z o. o. S.K.A.

oraz KDC Pomorzanka Sp. z o. o.

 

1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.    Ogólne Warunki Zamówienia [OWZ] mają zastosowanie do zamówień składanych przez MILLANO Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Przeźmierowie oraz KDC Pomorzanka Sp. z o. o. z siedzibą w Przeźmierowie, zwanych w dalszej treści „Zamawiającym” i dotyczą odpowiednio dostawy materiałów, surowców, opakowań, części, wyrobów lub urządzeń, zwanych dalej „towarem”, przez osobę trzecią, w dalszej treści zwaną „Dostawcą”.

1.2.    OWZ stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 polskiego Kodeksu cywilnego i są stosowane do wszystkich umów zawieranych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1.1. i w celu związanym z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą. Stanowią one integralną część każdej umowy zawieranej przez Zamawiającego, chyba że z treści umowy wynika, że jej strony uzgodniły inaczej.

1.3.    W przypadku, gdy Dostawca stosuje i przesłał Zamawiającemu swoje Ogólne Warunki Umów, pierwszeństwo mają niniejsze OWZ.

1.4.    Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, dokonywane przez Strony w związku z realizacją zamówienia powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej bądź elektronicznej lub dokumentowej i dostarczone do drugiej strony osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu lub drogą elektroniczną.

1.5.    Numer zamówienia należy przytoczyć na zawiadomieniu o dostawie, fakturze, dokumencie WZ, protokole odbioru oraz wszystkich innych dokumentach dotyczących danego zamówienia.

 

2.        PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
2.1.    Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, faks lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Zamawiającego. Przyjęcie zamówienia do realizacji oznacza akceptację i przyjęcie OWZ oraz zobowiązanie do wykonania całości zobowiązań, składających się na przedmiot zamówienia.

2.2.    W przypadku braku pisemnego potwierdzenia w ciągu 2 dni roboczych zamówienie takie uznaje się za przyjęte do realizacji.

 

3.        REAZLIACJA ZAMÓWIEŃ
3.1.      Termin realizacji zamówienia jest terminem określonym w zamówieniu i oznacza termin dostarczenia towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy. Terminu tego należy ściśle przestrzegać.

3.2.      Realizacja zamówień winna być zgodna ze specyfikacją i danymi zawartymi w zamówieniach, jak również z aktualnymi, podpisanymi przez Dostawcę dokumentami: Ankietą kwalifikacji dostawcy materiałów opakowaniowych i pomocniczych, Arkuszem kwalifikacji dostawcy surowców i materiałów opakowaniowych oraz aktualnymi Wymaganiami Jakościowymi Surowca.

3.3.      Każdej dostawie towarzyszyć musi komplet dokumentów dostawy. Najpóźniej z dniem dostawy Dostawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumentację techniczną związaną z towarem, instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje szkoleniowe, karty bezpieczeństwa produktu, certyfikaty zgodności, dokumenty wymienione w pkt 3.2 i inne dokumenty, których wydanie jest wymagane przepisami prawa albo konieczne dla bezpiecznego użytkowania towaru. Wydana dokumentacja pozostaje własnością Zamawiającego i jest uznawana za integralną część dostarczonego towaru. Brak wymaganych dokumentów dostawy będzie traktowane jako brak realizacji dostawy.

3.4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia niezrealizowanego w terminie określonym w zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia. 

3.5.      Zamówione towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. Dostawa może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę, zawierający numer zamówienia, specyfikację wysłanego towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, wagę i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w zamówieniu oraz atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i inne dokumenty wskazane w zamówieniu.

3.6.      Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.

3.7.      Dostawę zamówionego towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru z Dostawcy na Zamawiającego w momencie udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy w uzgodnionym miejscu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

3.8.      Zamawiający jest upoważniony do zwrócenia Dostawcy na jego koszt i ryzyko każdej wysyłki dostarczonej przed terminem dostawy lub do obciążenia Dostawcy odpowiednimi kosztami składowania. W takim przypadku ryzyko uszkodzenia lub utraty obciążają Dostawcę.

3.9.      Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

a)     za odstąpienie od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia;

b)     za opóźnienie w realizacji zamówienia w wysokości 0,5 % wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia;

c)     za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

3.10.  Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy.

3.11.  Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3.12.  W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem zamówienia Zamawiający może - nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej     i odszkodowania uzupełniającego - skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:

a)     zażądać wykonania zamówienia w całości lub częściowo;

b)     dokonać zakupu u innego dostawcy albo zlecić wykonanie usługi osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Dostawcy;

c)     odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy.

3.13.   Osoby, które realizując zamówienie, wykonują prace na terenie zakładu Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania regulaminu zakładowego, w tym przepisów dotyczących wchodzenia i opuszczania terenu zakładu. Odpowiedzialność Zamawiającego za wypadki, którym ulegną te osoby na terenie zakładu, jest wykluczona, o ile wypadek nie jest wyłącznie wynikiem zawinionego zachowania Zamawiającego.

3.14.   Dostawca odpowiada za wszystkie działania i zaniedbania swoich pracowników i współpracowników, względnie reprezentantów i zobowiązuje się przejąć wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec tych osób i naprawienia wszelkich szkód spowodowanych przez nieprawidłowe działania i zaniedbania pracowników, współpracowników i reprezentantów Dostawcy.

 

4.        GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY
4.1.      Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary na okres wskazany w zamówieniu.

4.2.      Dostawca gwarantuje, że towary są zgodne z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami i wymaganiami, nowe i przydatne do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego, wolne od defektów materiałów i wykonania, że w sposób zadowalający spełniają wymagania wydajności oczekiwane przez Zamawiającego oraz wszelkie stosowne ustawowe wymagania, zwłaszcza te związane z prawem i przepisami dotyczącymi środowiska, bezpieczeństwa i zatrudnienia lub siły roboczej. Dostawca zapewnia adekwatność specyfikacji technicznych zamówienia do konkretnych potrzeb Zamawiającego i potwierdza, że specyfikacje te zostały starannie przez niego przeanalizowane.

4.3.      W przypadku ujawnienia się wad dostarczonych towarów, Zamawiający może, według uznania, odstąpić od umowy, obniżyć cenę lub domagać się usunięcia wad towaru na koszt Dostawcy.

4.4.      Okres gwarancji biegnie od dnia prawidłowego wykonania zamówienia. Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego. Zamawiający powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nieusunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

4.5.      Dostawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia kartę gwarancyjną.

4.6.      Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jeżeli w zamówieniu nie oznaczono inaczej, to okres gwarancji i rękojmi wynosi 2 lata.

 

5.        CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1.      Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom, obejmują pełne i całkowite wynagrodzenie Dostawcy za towary dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt Dostawcy oraz wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi, bez podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie wyszczególniony na fakturze w stawce obowiązującej w dniu jej wystawienia

5.2.      Pod warunkiem zgodności faktury z treścią zamówienia, płatności będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury wraz z protokołem odbioru towaru bez zastrzeżeń, chyba, że strony pisemnie ustalą inaczej.

5.3.      Każdorazowo podstawą wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru, dowód wydania lub list przewozowy podpisany przez przedstawicieli stron.

5.4.      Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.5.      Jeśli nie umówiono się inaczej jedna faktura powinna być wystawiona do jednego zamówienia i zawierać – poza wynikającymi z przepisów prawa informacjami - następujące dane:

a)      numer i datę zamówienia,

b)      oznaczenie przedmiotu dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia.

5.6.     W przypadku gdy faktura nie zawiera wymaganych informacji, o których mowa powyżej, Zamawiający zwraca ją do Dostawcy. W tym przypadku uznaje się, że faktura nie została dostarczona, a bieg terminu płatności nie rozpoczyna się.

 

6.        SIŁA WYŻSZA
6.1.      Każda ze Stron może wycofać się z wypełnienia ustaleń umowy, jeśli następuje niezawinione przez strony opóźnienie. Za niezawinione opóźnienie uważa się opóźnienie spowodowane przez tzw. siłę wyższą, tj. zdarzenie losowe, któremu nie można było zapobiec lub przy dochowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć, przez co rozumie się w szczególności pożar, powódź, tajfun, trzęsienia ziemi, epidemie, wojna, zakazy lub przydziały państwowe, ograniczenia, niezwykłe, gwałtowne zjawiska pogodowe, opóźnienia z podobnych przyczyn.

6.2.      Strona dotknięta działaniem siły wyższej, natychmiast pisemnie poinformuje drugą stronę o danym wydarzeniu i przekaże drugiej stronie wszelkie powiązane z nim informacje i dowody, zwłaszcza dotyczące okresu, w którym dane wydarzenie może opóźnić terminową realizację postanowień umowy.

6.3.      Zamawiający może w czasie przerwania realizacji umowy z powodu działania siły wyższej pozyskać towary z innych źródeł i o te ilości zredukować ilości zawarte w zamówieniu, jeśli Dostawca nie był w stanie dostarczyć towarów w podanym mu terminie przedłużonym. Wyznaczanie dodatkowego przedłużonego terminu nie jest konieczne, jeśli oczywistym jest fakt, że przedłużony termin nie zostanie dotrzymany. Poza tym Dostawca jest zobowiązany do udzielenia wyczerpujących informacji na temat opóźnienia, ubezpieczenia, planów awaryjnych na każde zapytanie Zamawiającego.

 

7.        ODPOWIEDZILNOSĆ ZA PRODUKT
7.1.      Dostawca odpowiada za to, by Zamawiający przez dostawę i zużycie towaru nie naruszył patentów lub innych praw osób trzecich. Dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o naruszeniu praw, jeśli do takiego doszło.

7.2.      Jeśli nie określono inaczej Dostawca jest odpowiedzialny za pokrycie szkód poniesionych przez Zamawiającego, które powstały bezpośrednio lub pośrednio wskutek dostarczenia towarów z wadami, ze względu na naruszenie przepisów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z naruszenia innych przepisów prawa. Jeśli Zamawiający zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez klienta lub inną osobę trzecią ze względu na odpowiedzialność za produkt i jeśli szkoda ta spowodowana jest przez wadę dostarczonego towaru, obowiązek wynagrodzenia po stronie Dostawcy występuje wówczas, gdy szkoda wynikła z jego winy.    

7.3.      Dostawca gwarantuje dostawę towarów, części i składników służących do ich naprawy, konserwacji lub rozbudowy w ciągu całego okresu zamówienia, włączając okres gwarancji, oraz gwarantuje ponadto, że ich produkcja lub dystrybucja nie zostanie wstrzymana. Jeśli Dostawca zdecyduje się zakończyć produkcję wszystkich towarów lub ich części po dacie końcowej zamówienia, winien poinformować Zamawiającego o tym fakcie z przynajmniej 12-miesięcznym wyprzedzeniem.

 

8.        PODWYKONAWSTWO
8.1.      Podwykonawstwo przez osoby trzecie jest dozwolone wówczas, jeżeli Dostawca poinformuje Zamawiającego o zamiarze zlecenia podwykonawstwa, a Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie lub e-mailowo pod rygorem nieważności.

8.2.      Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu zamówienia tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

 

9.        POUFNOŚĆ
9.1.      Wszelkie informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nieudostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9.2.      W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy.

9.3.      Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje bezterminowo w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.

 

10.     WŁAŚCIWE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
10.1.   W sprawach nieuregulowanych w zamówieniu i OWZ zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.2.   Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania zamówienia bądź postanowień niniejszych OWZ, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

11.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.   Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę praw i obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

11.2.   Niniejsze OWZ stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszych OWZ a treścią zamówienia, decydujące znaczenie ma treść zamówienia.

11.3.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia do OWZ wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odwiedź E-hurtownię Allegro